Works originating in Jingdezhen, Jiangxi Province, China